نمایشگر اطلاعات پارکینگ

زمانی که خودرو وارد پارکینگ می‌شود، بر اساس اولویت هایی که در کنترلر مرکزی پارکینگ هوشمند تعیین شده، به یکی از محل های خالی پارک خودرو راهنمایی می‌گردد. در صورتی که اولویتی تعیین نشود راننده با چندین گزینه مواجه خواهد شد که در این صورت می تواند نسبت به نیاز خود جهت نزدیکی به درب خروجی مورد نظر اقدام نمایید.  
فهرست