سیستم هدایت پارکینگ PGS

در این سیستم برای هر سه فضای پارک یک camera pgs نصب می گردد که با استفاده از ابزار پلاک قابلیت تشخیص وضعیت پر یا خالی بودن فضای پارک را دارد . این تجهیزات در دو مدل 3D (دارای 1 عدد دوربین پلاک خوان برای تشخیص 3 عدد جای پارک ) و 6D (دارای 2 عدد دوربین پلاک خوان برای تشخیص 6 عدد جای پارک ) ارایه می شوند که با توجه به فیزیک پارکینگ و محلهای پارک خودرو یکی…
فهرست