زون کنترلر پارکینگ هوشمند

این دستگاه محل اتصال سنسورها با سیستم کنترل مرکزی می‌باشد، تمامی سنسور ها نصب شده در هر طبقه با توجه به فاصله قرارگیری خود به نزدیک ترین کنترلر متصل می‌گردند و  از این طریق وضعیت هر سنسور به سامانه پارکینگ هوشمند اطلاع رسانی می‌گردد، با توجه به ارتباط دو طرفه هر سنسور با کنترلر، امکان دریافت فرمان از مرکز کنترل نیز میسر خواهد شد.
فهرست