حیات سبز

سال پروژه1398-1389
مساحت پروژه ها1400 دوربین در 5000 متر
راهکارهوشمندسازی پارکینگ
  

نمونه کارهای مشابه