مه ساز ضد سرقت فرکو

Secuity Fog Generator

فیلــم حملــه بــه طلافروشــی و ســرقت مســلحانه از مجموعــه هــای تجــاری، از آن دســته فیلــم هــای وحشــتناک اســت کــه اسـترس زیـادی را بـه همـراه دارد. اگـر ایـن اتفـاق در واقعیـت رخ بدهــد و شــما صاحــب آن کســب و کار باشــید، بــدون شــک صحنــه تلخــی رقــم خواهــد خــورد; دوربیــن مداربســته و سیسـتم اعـلام سـرقت تـا حـد زیـادی از ایـن اتفـاق جلوگیـری مـی کنـد، امـا بـا وجـود دسـتگاه مـه سـاز ضدسـرقت شـرکت فرکـو یـک ترکیـب برنـده بـرای مقابلـه بـا سـرقت در اختیـار داریـد. بـه قـول قدیمـی هـا : " بـا خریـد ایـن دسـتگاه بـه فکـر علاج واقعه قبل از وقوع بوده اید".

عملکرد دستگاه مه ساز ضد سرقت

عملکـرد دسـتگاه بـه ایـن صـورت اسـت کـه بـا ایجـاد دود بسـیار غلیـظ در محیـط، ظـرف مـدت کمتـر از ۲۰ ثانیـــه میــزان دیــد بــه کمتــر از ۱۰ ســانتیمتر کاهــش یافتــه و در همیــن حیــن، از طریــق نــرم افــزار موبایــل بــرای مالــک، آلارم ارســال شــده و همچنیــن از طریــق ســیمکارت تعبیــه شده در دستگاه نیز، برای مالک پیام ارسال خواهد شد.

مواد مصرفی

ایـن دسـتگاه از نظـر سـلامت فـردی و حفـظ محیـط زیسـت خطــری بــه همــراه نــدارد. ترکیــب مــواد مصرفــی در ایــن دســتگاه از چنــد مــاده شــیمیایی کامــلا بــی‌خطــر تشــکیل شــده اســت. ایــن مــواد درون مخزنــی بــه حجــم 2/1 لیـتـــر قــرار دارنــد و بــا هــر بـار شـــارژ مخـزن ، ۱۰ مرتـبـه می‌توان از دستگاه استفاده کرد.

محیط تحت پوشش

مـه سـاز ضـد سـرقت شـرکت فرکو، تـوان پوشـش مسـاحت ۳۰ متر مربع (۹۰ متر مکعب) را دارد.