سیستم هدایتگر پارکینگ (PGS)

پارکینگ هوشمند

Parking Guidance System

ایــن سیســتم یافتــن فضــای پــارک مناســب را در کمتریــن زمــان ممکــن بــرای راننــدگان فراهــم مــی ســازد. در ایــن سیســتم در هــر فضــای پــارک، روی ســقف یــک سنســور التراســونیک و یــک نمایشــگر ال ای دی ســبز و قرمــز نصــب مــی شــود بــه طــوری کــه از ابتــدای هــر لایــن راننــده میتوانـد عـلاوه بـر تعـداد موجـود موقعیـت هـای مکانـی محل های خالی پارک را مشاهده نماید.

سیستم هدایتگرمبتنی بر التراسونیک

ایـن سنسـور هـا بـرای تشـخیص پـر یـا خالـی بـودن فضـا در پارکینـگ مـیباشـند و بـه ازای هـر محـل پـارک خـودرو یـک سنسـور التراسـونیک نصـب مـی گـردد کـه بـه محـض ورود و خـروج از محـل پـارک، پیغـام پـر یـا خالـی شـدن بـه سیسـتم مرکـزی انتقال پیدا می‌کند.

سیستم هدایتگرمبتنی بر دوربین

در ایــن سیسـتم بــه جای سنسور التراسونیک از دوربیــن اسـتفاده مــی شـود، از ویژگی های ایـن سیسـتم قابلیـت کنتـرل چنـد فضـای پـارک بـا یـک دسـتگاه بـه صـورت همزمـان مـی باشـد همچنیـن ایـن سیسـتم مـی توانـد بـه عنـوان دوربیـن مداربسـته نیـز عمـل کنـد. از دیگـر قابلیـت هـای ایـن سیسـتم میتـوان بـه مـوارد زیر اشاره کرد:

مزایای استفاده از سیستم هدایتگر پارکینگ مزایای استفاده از سیستم مدیریت پارکینگ (PMS)

سیستم مدیریت پارکینگ (PMS)

پارکینگ هوشمند

Parking Management System

ایـن سیستم بـرای کنترل تـردد، محاسبه میـزان زمان پـارک و محاسـبه میـزان پرداختی هر خودرو استفاده میشـود. عملکرد ایـن سیستم اسـتفاده از تـگ های UHF نصب شــده روی شیشـه خودرو، کارت های هوشمند بدون تماس و شناسایی پلاک خودرو میباشد.

مدیریت پارکینگ بــه روش هایی گفته می شود که استفاده بهینه از فضاهای موجود برای پارک را به دنبال دارد. وظیفـه اصلـی سـامانه مدیریـت پارکینـگ کنتـرل ورود و خـروج، نمایـش ظرفیـت هــای خالــی موجــود در پارکینـگ، هدایــت راننــدگان بــه ســمت ســلول هــای خالــی، شناسـایی پـر یـا خالـی بـودن تـک تـک سـلول هـا و اطـلاع آن بـه راننـدگان، مدیریـت پارکینــگ هنــگام پــارک خــودرو هــا و دریافــت هزینــه و مدیریــت پرداخــت هــا است.

این سیستم باعث صرفـه جویـی در وقت و انرژی می شود همچنین به جریان ترافیک کمک میکند که باعث آسودگی خیال رانندگان و کاربران میشود. ما در عرصه ای هسـتیم که دنیا در حـال حرکت بــه سمت هوشـمند سازی و توسـعه ی اینترنت اشـیا در تمام زمینه ها اســت. در چنیــن عرصـه ای خدمـات مدیریت هوشمند پارکینگ بـه عنـوان راهکاری نوآورانـه و هوشـمند، لازمـه ی ساخت شهرهای هوشمند هستند.

مزایای استفاده از سیستم مدیریت پارکینگ